AVÍS LEGAL I
CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La Masieta Restaurant 2020, S.L., responsable del Lloc Web, d’ara endavant La Masieta, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del Lloc Web sobre quines són les Condicions d’Ús.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

La Masieta es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de prevenir o posar en coneixement als usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al Lloc Web de La Masieta.

1. DADES IDENTIFICADORES

Denominació social: La Masieta Restaurant 2020, S. L.
Nom comercial: Hotel La Masieta
NIF: B55772560
Adreça: Avinguda del Doctor Pujol, 16 · 43839 Creixell (Tarragona)
Telèfon: (+34) 977 802 333
Correu electrònic: hotel@lamasieta.es
Registre Mercantil de Tarragona: Tom: 3193 Llibre: 0 Foli 177 Full t-55495, inscripció 1

2. PROPÒSIT

A través d’aquest Lloc Web, oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a informació sobre el nostre hotel, les seves habitacions i serveis i, al mateix temps, l’opció de fer reserves mitjançant el motor de reserves implementat per l’empresa externa Mirai España, S. L.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan sigui necessari facilitar dades personals per a l’accés a determinats continguts o serveis, l’Usuari garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. La Masieta donarà a aquestes dades el tractament automatitzat corresponent en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a l’apartat Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en particular, els dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, que són propietat exclusiva de La Masieta i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tant, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, quedant indemne l’empresa de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions.  

En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, llevat que s’indiqui expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels disposat expressament aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o per aquell tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc Web, així com el propi Lloc Web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. La Masieta és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en tot cas, disposa de la corresponent autorització per a  l’ús d’aquests elements. Els continguts proporcionats en el Lloc Web no podran ser reproduïts ni en la seva totalitat ni en part, ni transmesos, ni enregistrats per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma o en qualsevol suport, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de La Masieta.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol acció que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas La Masieta l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I  RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada caso;  (II) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web;  (III) la moral i els bons costums generalment acceptats i (IV) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir a la pàgina web.  
 3. Facilitar informació veraç a l’hora d’emplenar els formularis continguts en el Lloc Web amb les seves dades personals i mantenir-los actualitzats en tot moment perquè correspongui sempre a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

A més del que es disposa en l’apartat anterior, l’Usuari també haurà d’abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o dels documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificadores dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es puguin inserir en els continguts.
 8. Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, depenent dels casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, els que se solen utilitzar a Internet perquè no comporten risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: 1) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o vulneri els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent; 2) Indueixi, inciti o promogui accions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; 3) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 4) Incorpori, posi a disposició o permeti l’accés a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; 5) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o por; 6) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic; 7) Estigui protegit per la legislació sobre protecció intel·lectual o industrial pertanyent a La Masieta o a tercers sense que s’hagi autoritzat l’ús que es pretén realitzar; 8) Sigui contrari a l’honor, la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (9) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat; 10) Inclogui qualsevol virus o programa que  impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.  

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web es facilita a l’Usuari una contrasenya, aquest està obligat a utilitzar-la amb diligència, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva correcta custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de forma temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Així mateix, s’obliga a notificar a l’empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a tall d’exemple, el seu robatori, pèrdua o accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no realitzi la notificació anterior, La Masieta quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent responsabilitat seva qualsevol ús il·lícit dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim. Si s’incomplís de manera negligent o deliberada alguna de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, l’Usuari donarà resposta per tots els danys i perjudicis que puguin sorgir per a La Masieta com a conseqüència d’aquest incompliment.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilització dels elements i informacions continguts en el Lloc Web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies alienes a la voluntat de La Masieta. Esta no es fa responsable de les decisions que es puguin prendre com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

La Masieta es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al nostre lloc web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés de la mateixa.

El servei podrà ser interromput, o es podrà finalitzar immediatament la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús d’aquest Lloc Web, o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. La Masieta no es responsabilitza dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del Lloc Web.  Només serà responsable d’eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests danys, sempre que així es notifiqui.

En particular, La Masieta no és responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, entre d’altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, causades per deficiències, sobrecàrregues i errors en línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de La Masieta.
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
 3. Abús indegut o inadequat del Lloc Web.  
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors del Lloc Web es reserven el dret d’eliminar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.  

La Masieta no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin deure al mal ús dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web.  També s’eximeix de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que es puguin rebre com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, es podrà reclamar a l’Usuari els danys i perjudicis causats.

L’Usuari mantindrà indemne a La Masieta davant qualsevol dany o perjudici derivats de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web.  Així mateix, l’Usuari es compromet a indemnitzar contra qualsevol dany i perjudici derivats de l’ús per part seva de robots, spiders,  crawlers o eines similars utilitzades amb la finalitat de recopilar o extreure dades o de qualsevol altra acció per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.  

7. HIPERENLLAÇOS

L’Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols a través d’un hiperenllaç, el Lloc Web, així com qualsevol dels seus continguts, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de La Masieta.

El Lloc Web pot incloure enllaços a altres llocs web, gestionats per tercers, amb la finalitat de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació de les empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, La Masieta no es fa responsable del contingut d’aquests   llocs web, ni es troba en una posició de garant ni/o de part oferidora dels serveis i/o informació que es pugui oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

A l’Usuari se li concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais Web que incloguin un enllaç al nostre Lloc Web (I) no  podran falsejar la seva relació ni afirmar que aquest enllaç ha estat autoritzat, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de La Masieta; (II) No podran incloure continguts que puguin ser considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·legals; (III) No podrà enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal;  (IV) Haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com a part del seu lloc web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.  La Masieta podrà sol·licitar, en qualsevol moment, la supressió de qualsevol enllaç al Lloc Web, havent de procedir immediatament a la seva eliminació.

La Masieta no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb el present Lloc Web.  

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis (reserva d’habitacions), l’Usuari ha de proporcionar prèviament determinades dades de caràcter personal. La Masieta tractarà d’una forma automatitzada aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades personals, així com a l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privacitat.

9. COOKIES

La Masieta es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia de cookies  en el Lloc Web, amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o contingut més desitjat o específic. L’Usuari pot triar si permet o no la instal·lació de cookies en el seu equip, excepte aquelles cookies tècniques estrictament necessàries per a una correcta navegació a través del Lloc Web.  

Les cookies són petits fitxers enviats a un navegador, a través d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permet la seva recepció. Si l’Usuari ho desitja pot configurar el seu navegador per tal de ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per a més informació.

Gràcies a les cookies,  quan són acceptades per l’Usuari, és possible que es reconegui el navegador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de proporcionar continguts i oferir les preferències de navegació (o publicitat, si fos el cas) de l’Usuari, el seu perfil demogràfic, així com mesurar les visites i paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades. Totes aquestes dades són útils tant per millorar els continguts del Lloc Web com la usabilitat i eficàcia.

10. FORÇA MAJOR

La Masieta no serà responsable en cap cas de la impossibilitat de prestar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, a tots els casos de força major o esdeveniment fortuït.

11. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social de La Masieta.

En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions Generals d’Ús sigui inexigible o nul·la segons la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús siguin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, La Masieta procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mida del possible, assoleixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.